انواع درخواست ها در شهرداری

انواع درخواست ها در شهرداری (مهندسین مشاور پرسان)

 1. تخریب و نوسازی
 2. احداث
 3. اضافه اشکوب
 4. توسعه
 5. تعمیرات اساسی و تقویت اسکلت و پی
 6. تعمیرات غیر اساسی
 7. تعویض سقف
 8. دیوارکشی
 9. تبدیل ( به تجاری و اداری و ... )
 10. تغییر نقشه
 11. تغییرات
 12. تعویض ناظر – محاسب – مجری
 13. تمدید پروانه
 14. ابطال پروانه

انواع کاربردهای مورد درخواست

 1. مسکونی
 2. آموزشی
 3. فرهنگی – مذهبی
 4. بهداشتی و درمانی
 5. تفریحی و ورزشی
 6. پارکینگ عمومی
 7. تجهیزات شهری
 8. هتل
 9. اداری
 10. تجاری
 11. صنعتی
 12. انبار
 13. کارگاه
 14. تعمیرگاه
 15. گلخانه
 16. اداری – دولتی
 17. انتظامی
 18. نظامی
 19. دولتی
 20. فرهنگی
 21. ورزشی
 22. ورزشی
 23. تولیدی
 24. کتابخانه
 25. نانوایی

مراحل کنترل برای صدور دستور نقشه ( شرکت مهندسین مشاور پرسان)

ارسال شده در آبا 12, 1398