صدور پایان کار

صدور پایان کار ( مهندسین مشاور پرسان)

مرحله اجرای عملیات ساختمانی :

  1. 1-ارائه برگ سبز اعلام شروع عملیات ساختمان

قبل از شروع عملیات ساختمانی ، ارائه برگ سبز اعلام شروع عملیات ساختمان با امضاء و مهر مجری و تائید ناظر هماهنگ کننده ساختمان به شهرداری منطقه و سازمان نظام مهندسی ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات الزامی است .

  1. 2-گزارشات مراحل مختلف کار

گزارشات مراحل مختلف کار توسط ناظر هماهنگ کننده به شهرداری منطقه و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ارائه خواهد شد .

  1. 3-صدور گواهی پایان کار

صدور گواهی پایان کار ساختمانی منوط به ارائه گزارش اتمام عملیات ساختمانی و تکمیل شناسنامه فنی و ملکی و نقشه های چون ساخت بوسیله مجری که توسط ناظر هماهنگ کننده تائید و به مهر و امضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران رسیده باشد ، خواهد بود .

ارسال شده در شهر 15, 1398