مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده پروانه تخریب،نوسازی و پروانه ساختمان

 1. اصل و تصویر سند مالکیت
 2. اصل بنچاق و تصویر آن برگه A4
 3. اصل و تصویر فیش نوسازی پرداخت شده در سال جاری
 4. حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی ایشان
 5. اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک یا مالکین
 6. اصل و تصویر وکالتنامه شناسنامه و کارت ملی وکیل قانونی در صورت مراجعه وکیل
 7. اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک
 8. اصل و تصویر صورت مجلسی تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی میباشد.
 9. اصل و تصویر آخرین پروانه یا گواهی صادر شده توسط شهرداری
 10. فیشهای آب برق گاز و تلفن.
 11. ارایه رای کمیسیون ماده 12 جهت مشخص شدن نوع زمین های بالای 1000 متر مربع.
 12. نقشه 1/2000 طرح تفصیلی که محل ملک توسط مالک بر روی نقشه مشخص گردیده است.
 13. ارایه گواهی 6و8 زمین شهری جهت زمینهای بایر زیر 1000 متر مربع .

ارسال شده در دی 28, 1398