مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده گواهی عدم خلاف

پایان کار( شرکت مهندسین مشاور پرسلن)

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده گواهی عدم خلاف

 1. اصل و تصویر سند مالکیت

 2. اصل بنچاق و تصویر آن روی برگه A4

 3. اصل و تصویر فیش نوسازی پرداخت شده در سال جاری

 4. اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک یا مالکین

 5. حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی ایشان

 6. اصل و تصویر وکالتنامه و شناسنامه و کارت ملی وکیل قانونی در صورت مراجعه وکیل

 7. اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک

 8. اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی میباشد.

 9. اصل و تصویر پروانه ساختمان و آخرین گواهی عدم خلاف صادر شده پس از صدور پروانه.

 10. اصل و تصویر نقشه معماری تایید شده توسط شهرداری .

 11. ارایه آخرین گزارش مرحله ای مهندس ناظر و ما قبل آن شامل : فونداسیون اسکلت (در صورتی که اسکلت فلزی باشد)-تک تک سقفها سفت کاری نازک کاری و اتمام عملیات ساختمانی.

 12. فیش آب برق گاز و تلفن

 13. نقشه 1/2000 طرح تفصیلی که محل ملک توسط مالک بر روی نقشه مشخص گردیده است.شرکت مهندسین مشاور پرسان

ارسال شده در بهم 26, 1398