مرحله اجرای عملیات ساختمانی

مرحله اجرای عملیات ساختمانی )شرکت مهندسین مشاور پرسان):

  1. 1-قبل از شروع عملیات ساختمانی ، ارائه برگ اعلام شروع عملیات ساختمان با امضاء و مهر مجری و تائید ناظر هماهنگ کننده ساختمان به شهرداری منطقه و سازمان نظام مهندسی ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات الزامی است .
  2. 2-گزارشات مراحل مختلف کار توسط ناظر هماهنگ کننده به شهرداری منطقه و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ارائه خواهد شد .
  3. 3-صدور گواهی پایان کار ساختمانی منوط به ارائه گزارش اتمام عملیات ساختمانی و تکمیل شناسنامه فنی و ملکی و نقشه های چون ساخت بوسیله مجری که توسط ناظر هماهنگ کننده تائید و به مهر و امضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران رسیده باشد ، خواهد بود .

تبصره 1 ) : ارائه خدمات مهندسی کلیه پروژه ها با زیربناس ناخالص بیش از 3000 مترمربع که برای آنها قبل از تاریخ 86/10/1 تشکیل پرونده شده است ، کماکان وفق روال قبلی صورت پذیرد .

تبصره 2 ) : ساختمان های آموزشی دولتی و حوزه های علمیه و مراکز نظامی و انتظامی مشمول مفاد بخشنامه های موضوعی خود بوده از شمول این بخشنامه های موضوعی خود بوده از شمول این بخشنامه مستثنی می باشند .

تبصره 3 ) : مجری و ناظرین تحت امر سازمان نظام مهندسی علاوه بر مالک ، مسئول رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی از نظر کاربری ملک ، تراکم ، تعداد طبقات و زیربنای مجاز مندرج در پروانه و نیز رعایت مقررات ملی ساختمان هستند و در صورت تخلف طبق مقررات مربوطه پاسخگو خواهند بود .

تبصره 4 ) : در کلیه موارد مذکور کنترل صلاحیت و ظرفیت مهندسین مشترکاً توسط شهرداری و سازمان نظام مهندسی انجام خواهد شد .

شایان ذکر است این حوزه در راستای تسهیل اجرای توافقنامه چند جانبه و دستورالعمل فوق با تشکیل " شورای هماهنگی امور مهندسان ساختمان " در اداره کل معماری و ساختمان آمادگی پذیرش هرگونه پیشنهاد و رفع ابهام را خواهد داشت . ( 86/10/1-811/86/41546 )

ارسال شده در شهر 11, 1398