چک لیست اجرای نما

ما لک: .............................. شماره پرونده : ..............................

چک لیست راهنمای طراحی و اجرای نما

1-آیا نمای طراحی جبهه های اصلی و جانبی ساختمان طراحی گردیده است؟

⃝ بله

⃝ خیر

2-طراحی نمای خرپشته در هماهنگی با نمای ساختمان طراحی شده است ؟

⃝ بله

⃝ خیر

3-ورودی ساختمان در طراحی مورد تاکید قرار گرفته است؟

⃝ بله

⃝ خیر

4-فضای ورودی سواره و پیاده تفکیک گردیده است ؟

⃝ بله

⃝ خیر

5-درز انقطاع ساختمان در هماهنگی با نما پوشش دارد؟

⃝ بله

⃝ خیر

6-آیا به عدم استفاده از نمای شیشه ای پیوسته در طراحی ساختمان های مسکونی توجه گردیده است؟

⃝ بله

⃝ خیر

7-اتصالات مصالح به سطح بدنه ساختمان (جزئیات اجرایی) ارائه گردیده است؟

⃝ بله

⃝ خیر

8-مکانیکی الحاقات (مانند کانال ها و لوله های تاسیساتی-کولرو نظایر آن) در بخش های غیر قابل رویت ساختمان طراحی گردیده است؟

⃝ بله

⃝ خیر

9- طراحی آبچکان بام و کف پنجره ها به نحوی است که از لغزش آب باران بر روی سطحی نما جلوگیری نماید؟

⃝ بله

⃝ خیر

10-طراحی کانالهای تخلیه آب باران وناودان در داخل ساختمان پیش بینی شده؟

⃝ بله

⃝ خیر

11-طراحی محل نصب هر گونه تابلو و آگهی بر سطح خارجی نمای ساختمان های غیر مسکونی منطبق بر موارد مبحث بیستم ملی ساختمان می باشد ؟

⃝ بله

⃝ خیر

12-آیا هر طراحی ورودی های ساختمان (اعم از پیاده وسواره)تراز از کف خیابان رعایت گردیده ؟

⃝ بله

⃝ خیر

13-دسترسی سواره و پیاده به ساختمان(بالابر معلول پله و رامپ) در محدوده ملک طراحی گردیده ؟

⃝ بله

⃝ خیر

14- آیا فاصله ایمنی حد اقل 2 متر بین نمای ساختمان تا پیاده رو و خط محدوده زمین رفع در ساختمانهای غیر مسکونی بیش از 4طبقه دارای نمای شیشه ای رعایت گردیده است؟

⃝ بله

⃝ خیر

15-استفاده از شیشه ایمن و غیره ریزنده در کلیه سطوح شیشه ای مجاور فضای سبز و معبر که دارای عرض9،0متر و مساحت بیش از 1،50مترمربع می باشند رعایت شده است؟

⃝ بله

⃝ خیر

توصیه های طراحی:

 1. ایجاد رواق یا پیش آمدگی سقف طبقه همکف برای ایجاد سایه و جذابیت بصری در سطح نما.
 2. تأکید بر فضای ورودی ساختمان ها با استفاده از تمهیداتی متناسب با ساختار اصلی در طراحی پلان، مانند عقب رفتگی با پیش آمدگی، سایبان (در حد حریم ملک) و سایر موارد مشابه به نحوی که خاصیت دعوت کنندگی و جذابیت را القا نماید.
 3. ایجاد عقب نشینی ساختمان از بر معبر اصلی (پیشخوان فضایی) در جهت ایجاد فضای شهری مطلوب یا ایجاد فضای سبز، مبلمان شهری، آب نما و مجسمه و نیمکت.
 4. در قطعاتی که دارای عرض بیش از حد متعارف در محل می باشند، تقسیم پهنه نما به پهنه های کوچکتر، متناسب با دانه بندی قالب در ساختمان های همجوار، با استفاده از تمهیدات مناسب در طراحی معماری (پلان و نما).
 5. به منظور تأمین مطلوبیت بصری در بافت های شهری استفاده از جاگلی (فلاورباکس) در لبه بالکنی ها و یا در مجاورت پنجره ها، مشروط بر اتصال ثابت بر سطح نما.
 6. استفاده از نور، رنگ و سایه روشن در سطح نما، به نحوی که جذابیت بصری تأکید گردد.
 7. استفاده از پوشش گیاهی در سطح بام و نمای ساختمان.
 8. طراحی فرم سقف ساختمان ها در هماهنگی با بناهای همجوار، به نحوی که تکمیل کننده فرم سقف همجواری و زمینه موجود باشد.
 9. ایجاد هماهنگی در خط آسمان (خط بام، خط پیشانی ساختمان، پیش آمدگی در و پنجره) با همجواری ها.
 10. انطباق طراحی سقف با اقلیم خرد محله (نزولات جوی/تابش آفتاب).
 11. استفاده از ریتم و الگوی مشخص در ابعاد و فرم بازشوها (در و پنجره ها)، لبه بالکنی ها و دست اندازها با توجه به الگوی به کارگرفته در نمای ساختمان های مجاور.
 12. ایجاد در جداره خیابان ها توجه و تآکید بر خط و لبه ساختمان های مجاور.
 13. طراحی ارتفاع قرنیز در خط پایه ساختمان هماهنگ با شیب زمین و ساختمان های مجاور و نیز انتخاب مصالح مناسب، مقاوم و قابل شستشو
 14. آرایش و تزئین دیواره ها و جداره های صاف و یکدست.

ارسال شده در دی 27, 1398